Delsystemer og produkter

Kontrollanlegg
Våre kontrollanlegg benyttes i både nye pros-jekter og oppgraderingsprosjekter, der vårt egenutviklede CommonSense™ kontrollan-legg er optimalisert mot styring og regulering av vannkraftturbiner. Turbinregulatoren er utviklet for regulering av alle konfigurasjo-ner innfor Francis- og Pelton-teknologien med f.eks. frekvensregulering ved bruk av deflektorer. Hovedkomponentene i systemet benyttes i fra kjente underleverandører, der Siemens PLS og Siemens generatorvern er noen av disse. Våre kontrollanlegg prosjekte-res og bygges i våre lokaler på Kongsvinger, som gir en fleksibel oppbygning av et system som ofte krever flere spesifikke tilpasninger for det enkelte prosjekt. Denne fleksibiliteten sikrere et godt sammenstilt produkt, utført av de samme personene, i sammen med at hvert enkelt kontrollanlegg gjennomgår komplette tester før det forlater vårt verksted.

Hydraulikkanlegg
Alle hydraulikkanlegg blir konstruert og sammenstilt i våre lokaler. Trykkoljeanleg-gene er kompakte med enkel adkomst til
alle komponenter for fremtidig service og vedlikehold. Komponenter i fra anerkjente kvalitetsleverandører, f.eks. Atos og Boch Rexroth, benyttes som en del av konseptet. Disse komponentene, sammen med andre strategiske komponentvalg, er benyttet for å danne den beste kvaliteten med forutsigbar drift. Våre hydraulikkanlegg blir tilpasset hvert enkelt prosjekt. Denne skreddersømmen gjør også at sammenstillingen er svært fleksibelt når spesifikke tilpasninger kreves, som for eksempel ved gjennomføring av modernise-rings- og oppgraderingsprosjekter.

Kjølevannsanlegg
Kravet til kjøling av generator, både stator og lagre, er kritiske parametere i en vannkraft-maskin. Blir ikke korrekt kjølemengde med korrekt temperatur inn på generatoren sikret, vil aggregatet gå til stopp. Vår oppgave har derfor vært å sette i sammen et kjølesystem som sikrer korrekt kjølmengde med robust drift. Våre kjølevannsmoduler produserer vi selv, der hvert enkelt system tilpasses mot det spesifikke prosjektet. For å optimalisere installasjonen på anlegg er det lagt opp til å levere det komplette systemet i form av to moduler, der pumpemodulen og varmeveks-leren plasseres henholdsvis i maskinsalen og i utløpskanalen. Kun rør imellom disse enhetene, og generatoren, utføres på anlegg.

Oljesmøreanlegg
Et eksternt oljesmøresystem er nødvendig for noen typer generatorer der oljesmurte glidelagre er benyttet. Spesielt gjelder dette, i våre leveranser, for horisontale aggrega-ter med glidelagre. Smøreoljeanlegg er i disse tilfeller nødvendig for å skape korrekt smøring og temperatur på generatorlagrene. Da kravene er absolutte med hensyn til lager- og oljetemperaturer er det ekstra viktig med driftssikre løsninger som inkludere gode justering- og overvåkningsmuligheter. Gjennom flere år, og med mange installerte leveranser, er det erfart at flere typer smøre-oljeanlegg ikke alltid fungerer like tilfreds-stillende. Da feil som oljelekkasjer, unøyaktig oljemengde til lager, signalbrudd etc. oppstår, kan i verste fall dette sette aggregatet ut av drift. Med bakgrunn i vår erfaring innenfor oljehydrauliske systemer har vi derfor valgt å konstruere og produsert vårt eget, in-house, oljesmøresystem. Dette har resultert i en sammenstilling produsert hos oss på Kongsvinger. En annen viktig og avgjørende fordel med egenproduserte produkter er rask support til våre kunder. Våre oljesmøreanlegg kan selges som et separat system, der kravet til oljemengder, kjøling etc. vil bli tilpasset det enkelte prosjekt.

Ventiler
Egenutviklede ventiler i gjennomgående rustfritt stål produseres for å kunne imøte-komme ulike forventningene som kreves av et høytrykks tappeanlegg, forbislippingsanlegg, bypass system osv. CFD- og FEA-
analyser er benyttet for komme frem til beste geometri. Disse verktøyene benyttes også for å verifisere den prosjektspesifikke ventilen. Ventilene styres med olje og vannkrefter, hvor manuell åpne-/lukke-funksjonalitet er inkludert. Konstruksjonen har blitt benyttet igjennom mange år, hvor vi stadig ser en økende etterspørsel. Ventilene konstrueres, sammenstilles og testes i våre lokaler på Kongsvinger.